– Ein del av Hardanger og Voss museum

– A part of Hardanger and Voss museum

Bygningsvern og restaurering

Eit freda kulturminne

Agatunet er eit freda kulturminne. Den delen av tunet HVM driftar omfattar omlag 30 hus som alle har trong for vedlikehald, restaurering og sikring.
 
Det er eit omfattande arbeid å få, og halda,  dei 30 bygga i god stand, slik at dei vert bevarte for ettertida. Takka vere midlar frå mellom anna Riksantikvaren og Hordaland fylkeskommune, og ein stor innsats, har ein no komen langt i arbeidet. Dei seinare åra har ein mellom anna restaurert løetak, tak og kjellarmurer på Lagmannsstova, fått sprinkla store delar av anlegget, og måla fleire hus.
 
Arbeid i Agatunet vert alltid gjort etter prinsipp om prosessuell restaurering, der ein søkjer å utføra arbeidet på same måte og med same materiale som då husa vart bygd. Ein må vurdera nøye kor mykje som må skiftast ut og kva som skal stå att av originalt materiale.
 
Me har eit godt samarbeid med den lokale entreprenøren Håkon Kvestad AS. I Agatunet forsøker me så langt det går å involvera andre i restaureringsarbeidet, så me kan få mest mogleg gammal kunnskap over i flest mogleg nye nevar, og arrangerar difor ofte kurs i samband med restaureringsprosjekt.

Informasjon om dei til einkvar tid aktuelle kurs finn du her, og elles i programmet.

X